Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gaan over de online bedrijfssoftware van Brutecrm producten. Lees de onderstaande voorwaarden aandachtig door:

 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden - in deze gebruiksvoorwaarden - de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
1.     Bruutt: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd aan de Siriusdreef 61,  2132WT te Hoofddorp.
2.     Hoofdgebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bruutt een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3.     Gebruiker: elke door de hoofdgebruiker aangewezen medewerker, of ander derde binnen zijn bedrijf, die in het kader van de overeenkomst mede gerechtigd is tot het gebruik van de  webruimte.
4.     Partijen: de partijen bij de overeenkomst, te weten Bruutt en de hoofdgebruiker.
5.     Webruimte: het middels zijn/hun e-mailadres en wachtwoord voor de hoofdgebruiker c.q. gebruikers toegankelijke gedeelte van de website www.bruutt dan wel mobiele applicatie van
        Bruutt.
6.     Overeenkomst: iedere tussen Bruutt en de hoofdgebruiker tot stand gekomen overeenkomst waarmee Bruutt zich voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het ten behoeve van de hoofdgebruiker en gebruikers beschikbaar stellen en in gebruik geven van de webruimte.
7.     Content: alle gegevens en bestanden door de hoofdgebruiker of gebruikers geplaatst en/of uitgewisseld op de webruimte.
8.     Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
1.     Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bruutt en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.     Deze gebruiksvoorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de hoofdgebruiker gehanteerde voorwaarden van toepassing.
3.     Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
4.     Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste
        beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD, REGISTRATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.     Elk aanbod van Bruutt is vrijblijvend. Bruutt is nimmer verplicht een registratieaanvraag van de hoofdgebruiker te aanvaarden.
2.     Aan een aanbod van Bruutt dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kunnen geen rechten worden ontleend.
3.     Voor gebruik van de webruimte is registratie op de webruimte vereist. De hoofdgebruiker is  gehouden alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens, volledig en naar waarheid te verstrekken. Bij de registratie stemt de hoofdgebruiker in met de toepasselijkheid van de
        onderhavige gebruiksvoorwaarden.
4.     Het is de hoofdgebruiker niet toegestaan een registratie te doen op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon, tenzij hij daarvoor is gemachtigd. Indien de hoofdgebruiker de overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het
        aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De hoofdgebruiker is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
5.     Nadat de registratieprocedure correct is uitgevoerd, de activatielink welke hij per e-mail heeft  ontvangen correct door hem is bevestigd en aan alle overige in het aanbod vermeld voorwaarden is voldaan, verkrijgt de hoofdgebruiker middels het door hem opgegeven
        e-mailadres en het door Bruutt verstrekte wachtwoord toegang tot de webruimte. De overeenkomst geldt als gesloten op moment van bevestiging van de activatielink als bedoeld in de vorige zin.
6.     Wijzigingen in gegevens die zich na registratie openbaren, dienen zo spoedig mogelijk aan Bruutt te worden doorgegeven door aanpassing, door de hoofdgebruiker, van zijn accountgegevens.
7.     De hoofdgebruiker en gebruikers zijn te allen tijde verplicht hun wachtwoorden voor toegang tot  de webruimte geheim te houden. Indien zij hun wachtwoord zijn vergeten, dienen zij op de daartoe voorgeschreven wijze een nieuw wachtwoord aan te vragen. Alle handelingen die op
        het account van de (hoofd)gebruiker worden verricht, worden, onverminderd het bepaalde in het  volgende lid, aan de geregistreerde hoofdgebruiker toegerekend.
8.     De hoofdgebruiker draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid van en de aansprakelijkheid voor de gedragingen van personen die hij van de webruimte gebruik laat maken, waaronder de ‘gebruikers’ in de zin van deze algemene voorwaarden. De hoofdgebruiker is aansprakelijk
         voor de nakoming van de verplichtingen van derden als bedoeld in de vorige zin als ware zij zelfstandig partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  KERN VAN DE OVEREENKOMST
1.     Behoudens de beperkingen in deze gebruiksvoorwaarden, zal Bruutt tijdens de duur van de  overeenkomst de webruimte ter beschikking stellen van de (hoofd)gebruiker(s).
2.    De webruimte betreft een online platform welke, afhankelijk van het door de hoofdgebruiker  afgenomen pakket, bedrijfssoftware biedt ter automatisering en ondersteuning van het  klantenmanagement, de financiële administratie en/of andere bedrijfsprocessen van de
       hoofdgebruiker. De hoofdgebruiker kan op de daartoe voorgeschreven wijze gebruikers middels eigen inloggegevens toegang tot de webruimte verschaffen en gegevens met hen
        delen.
3.     De webruimte kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. De afwezigheid van niet uitdrukkelijk in het aanbod vermelde functionaliteiten van de webruimte, kan nimmer als tekortkoming van Bruutt worden aangemerkt.
4.     Voor toegang voor gebruikers tot de webruimte dient de hoofdgebruiker op de daartoe voorgeschreven wijze gebruikers middels de webruimte aan te melden. De hoofdgebruiker kan aan gebruikers beperkte rechten toekennen door de instellingen dienovereenkomstig op
         te geven of te wijzigen. De hoofdgebruiker is zelf verantwoordelijk voor de mate waarin hij rechten aan gebruikers toekent en/of in welke mate hij de rechten voor gebruikers beperkt, zonder dat Bruutt daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.
5.     Het afmelden van gebruikers voor toegang tot de webruimte, door de hoofdgebruiker,  geschiedt eveneens middels de webruimte, dan wel per e-mail: support@bpcrm.nl.
6.     Verzoeken van de hoofdgebruiker tot aan- en afmelding van gebruikers worden zo spoedig mogelijk, doch binnen een redelijke termijn verwerkt, zonder dat de hoofdgebruiker aanspraak maakt op onmiddellijke nakoming van deze verzoeken dan wel nakoming daarvan binnen een
         bepaalde tijd.

ARTIKEL 5. | LOOPTIJD EN EINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST
1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd  dan wel een kosteloze periode, ingaande op de dag van totstandkoming van de
         overeenkomst als bedoeld in artikel 3.5.
2.      In geval van een kosteloze periode eindigt de overeenkomst na verstrijken van 14 dagen na totstandkoming daarvan van rechtswege, tenzij bij het afnemen van de proefperiode reeds  uitdrukkelijk een verbintenis is aangegaan met betrekking tot het afnemen door de
         hoofdgebruiker van een betaald pakket.
3.      Na verstrijken van de bepaalde duur van het betaalde pakket, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van opnieuw drie maanden, tenzij de overeenkomst tijdig door de hoofdgebruiker is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
4.      Opzegging dient op de daartoe voorgeschreven wijze middels de webruimte te geschieden
         dan wel per e-mail: support@bpcrm.nl.
5.      Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende  mogelijke einddatum.
6.      Het eindigen van de overeenkomst houdt in dat het account van de hoofdgebruiker, alsmede die van gebruikers, worden gedeactiveerd en door hen niet langer van de webruimte gebruik kan worden gemaakt. De hoofdgebruiker is zelf verantwoordelijk voor de tijdige opslag van
         gegevens die voor hem en/of voor gebruikers gedurende de looptijd van de overeenkomst middels de webruimte beschikbaar stonden; op Bruutt rust na beëindiging van de
         overeenkomst geen enkele bewaarplicht.

ARTIKEL 6. |  PLAATSEN EN GEBRUIK VAN CONTENT OP DE WEBRUIMTE
1.     De hoofdgebruiker die (persoons)gegevens van zijn medewerkers of andere derden middels de webruimte deelt of doet delen met gebruikers, staat ervoor in dat hij daartoe gerechtigd is.  De hoofdgebruiker vrijwaart Bruutt van alle aanspraken van derden ter zake.
2.     De hoofdgebruiker staat er voor in dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is tot het (doen) uploaden, beheren en gebruiken van de content op de webruimte.
3.     Voor de inhoud van door de (hoofd)gebruiker middels de webruimte geüploade content draagt Bruutt geen enkele aansprakelijkheid. De hoofdgebruiker die die content heeft geüpload of doen uploaden, vrijwaart Bruutt ter zake van alle aanspraken van derden.
4.     De hoofdgebruiker zal geen misbruik (laten) maken van de diensten van Bruutt en zich  onthouden van het (doen) uploaden van verboden en/of onrechtmatige content.
5.     De hoofdgebruiker staat ervoor in dat de door hem of onder zijn verantwoordelijkheid middels de webruimte geplaatste content geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De hoofdgebruiker vrijwaart Bruutt van alle aanspraken van derden ter zake.
6.     Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan, het ten aanzien van de webruimte of servers van Bruutt of derden opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze
        inbreuk maken op de software of systemen van Bruutt of derden.
7.     Het is de hoofdgebruiker verboden de webruimte te (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige     
       (intellectuele) eigendomsrechten van Bruutt of derden, het uploaden van geheime of vertrouwelijke informatie en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Bruutt afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et
        cetera.
8.     Bruutt is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door de hoofdgebruiker op de webruimte geplaatste content te verwijderen zonder dat Bruutt  op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de hoofdgebruiker of derden als gevolg van een
        dergelijke verwijdering.

ARTIKEL 7. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
1.     Een inbreuk op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden dan wel de overeenkomst als zodanig, geeft Bruutt het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van de overeenkomst niet
        rechtvaardigt.
2.     Indien de hoofdgebruiker in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin hij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is
        Bruutt gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.     Voorts is Bruutt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4.     Nimmer wordt door de (hoofd)gebruiker aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Bruutt op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5.     Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door Bruutt in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst geleden schade, voor rekening van de hoofdgebruiker.
6.     Indien Bruutt de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de  hoofdgebruiker terstond opeisbaar.
 
ARTIKEL 8. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1.     Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Bruutt, is elke aansprakelijkheid van Bruutt voor schade geleden in enig verband met het gebruik van de webruimte dan wel de uitvoering van de overeenkomst uitgesloten. In het bijzonder is Bruutt niet aansprakelijk voor
        de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze gebruiksvoorwaarden.
2.     Bruutt heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van de door de (hoofd)gebruiker geüploade content. De  hoofdgebruiker en gebruikers bepalen mede zelf welke gegevens op de webruimte worden
        geplaatst. Bruutt is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de hoofdgebruikers op de webruimte geplaatste content onrechtmatig of misleidend is. Bruutt aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de webruimte opgeslagen of
        uitgewisselde content. De hoofdgebruiker vrijwaart Bruutt van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de (hoofd)gebruiker middels de webruimte opgeslagen en/of uitgewisselde content onrechtmatig is.
3.     Bruutt is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de programmatuur van Bruutt gegenereerde onjuiste of onvolledige rapportages, prognoses, analyses en andere documentatie, ook niet in geval de
        onjuistheden of onvolledigheden niet het gevolg zijn van door de (hoofd)gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4.     Bruutt is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van content en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van de webruimte en de overige uitvoering van de overeenkomst door
        Bruutt.
5.     Bruutt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van e-mailadressen en wachtwoorden op de webruimte.
6.     Bruutt spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de webruimte en de  services te optimaliseren. Echter kan Bruutt niet garanderen dat de voorzieningen van de webruimte onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de webruimte probleemloos 
        functioneren. Alle aansprakelijkheid van Bruutt ter zake is uitgesloten.
7.     Bruutt is te allen tijde bevoegd de webruimte of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de webruimte of de servers van Bruutt of derden. Alle aansprakelijkheid     
        van Bruutt als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van de webruimte of onderdelen daarvan is uitgesloten.
8.     Bruutt is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de webruimte. Voorts is Bruutt niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de webruimte of servers van Bruutt of
        derden schade aanrichten aan de hard- of software van de (hoofd)gebruiker.
9.     Indien de webruimte verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is Bruuttnimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
10.  Bruuttspant zich naar alle redelijkheid in de webruimte en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Bruuttis echter nimmer aansprakelijk voor  schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de (hoofd)gebruiker door derden, alsmede voor
       schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de (hoofd)gebruiker middels de webruimte opgeslagen content.
11.  De hoofdgebruiker is jegens Bruutt aansprakelijk voor schade die door hem of gebruikers is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Bruutt, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke
       werking van de webruimte of onderdelen daarvan beïnvloeden.
12.  Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, enige aansprakelijkheid op Bruutt jegens de hoofdgebruiker rust, is deze aansprakelijkheid te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de
       in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de hoofdgebruiker aan Bruutt betaalde vergoedingen (excl. btw) waaruit de aansprakelijkheid van Bruutt is voortgevloeid.
13. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de hoofdgebruiker direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling doet aan Bruutt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien
       de hoofdgebruiker ter zake niet binnen bekwame tijd bij Bruutt reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
14. Indien en voor zover de hoofdgebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de hoofdgebruiker Bruutt van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De hoofdgebruiker vrijwaart Bruutt
       eveneens van alle overige aanspraken van derden in verband met het gebruik van de door Bruutt aangeboden diensten.
 
ARTIKEL 9. |  INTELLECTUELE EIGENDOM VAN Bruutt
Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van Bruutt, de webruimte en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Bruutt. Het is de hoofdgebruiker verboden dit materiaal te (doen) verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren of voor andere doeleinden aan te (doen) wenden dan welke uit de overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 10. |  SLOTBEPALINGEN
1.     Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen  om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3.     Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Bruutt wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Complete applicatie. Nieuwe apps voor een veilige terugkeer naar de werkplek
- Marcel Lewis

Super geweldig software, wij kunnen ons hele bedrijf ermee runnen
- Bert

Wij zijn van 8 verschillende applicatie over gegaan naar 1. Hierdoor is alles duidelijker en inzichtelijk
- Fred Jansen

Lorem ipsum dolor sit detudzdae amet, rcquisc adipiscing elit. Aenean amet socada commodo sit.
- angela whatson